Hoppa till innehållet

Villkor

Det bästa arbetet kommer ur fantastiska relationer. Ärlighet, respekt och tacksamhet är nycklarna till en bra relation och därför har vi ett intresse av att alltid behandla varandra med dessa värderingar. Lika mycket som juridiska dokument är viktiga, det som verkligen binder oss är vår drivkraft att göra fantastiskt arbete med fantastiska människor och att utveckla en relation av ömsesidig respekt och förtroende.

Acceptanser

Undertecknad representant för kunden har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av kunden. Kunden samtycker till att samarbeta och att förse entreprenören med allt som behövs för att slutföra tjänsterna som, när och i det format som entreprenören begär.

Contractor har erfarenhet och förmåga att göra allt som Contractor kommit överens om för kunden och kommer att göra allt på ett professionellt och i rätt tid. Entreprenören kommer att sträva efter att uppfylla varje deadline som är satt och att uppfylla förväntningarna på tjänster efter bästa förmåga.

Garanti

Entreprenören garanterar att: (i) Tjänsterna kommer att utföras på ett professionellt och yrkesmässigt sätt och att ingen av sådana Tjänster eller någon del av detta Avtal är eller kommer att vara oförenlig med någon skyldighet som entreprenören kan ha gentemot andra; (ii) ingen av tjänsterna eller uppfinningarna eller någon utveckling, användning, produktion, distribution eller utnyttjande av dessa kommer att göra intrång, förskingra eller kränka någon immateriell egendom eller annan rätt för någon person eller enhet (inklusive, utan begränsning, entreprenör); (iii) Entreprenören har full rätt att förse Kunden med de uppdrag och rättigheter som anges häri; (iv) Entreprenören ska följa alla tillämpliga lagar under utförandet av tjänsterna och (v) om entreprenörens arbete kräver en licens, har entreprenören erhållit den licensen och licensen är i full kraft och verkan.

FÖRUTOM SOM FRÅGES I DENNA BILAGA B, AVSÄGER ENTREPRENÖREN ALLA GARANTIER, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIEN FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD OCH SÄRSKILD PÅ SÄKERHET ARBETET.

UTOM SOM FRÅGES HÄR, LEVERERAS ALLA LEVERANSER PÅ EN BEFINTLIGT BASIS.

Återbetalning och uppsägning

Varje part kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan anledning, med 7 dagars skriftligt varsel.

Endera parten kan också när som helst säga upp avtalet omedelbart om: (i) den andra parten gör sig skyldig till ett brott mot detta avtal och sådan part inte åtgärdar ett brott inom 5 dagar efter skriftligt meddelande från den icke-brottsliga parten om sådant brott.

Om detta Avtal sägs upp tidigare av Kunden av någon orsak, samtycker Kunden till att betala Leverantören alla belopp som är förfallna och ska betalas för: (i) tjänster som tillhandahålls vid uppsägningsdatumet; och (ii) redan uppkomna utgifter, inklusive de från dokumenterade ej uppsägningsbara åtaganden. Entreprenören samtycker till att göra sitt bästa för att minimera sådana kostnader och utgifter.

Uppsägning av någon anledning ska inte påverka de rättigheter som tilldelas kunden av entreprenören nedan. Vid uppsägning ska beställaren till entreprenören betala alla obestridda belopp som ska betalas. Om Kunden vid uppsägningen inte har betalat obestridda avgifter som är skyldiga för materialet, leveranserna eller Tjänsterna som tillhandahålls av Leverantören från och med datumet för uppsägningen, samtycker Kunden till att inte använda något sådant material eller produkten av sådan tjänst, förrän Kunden har betalat Leverantören i sin helhet. Alla bestämmelser eller klausuler i detta kontrakt som, genom sitt språk eller sammanhang, antyder att de överlever ska överleva varje uppsägning eller utgång av detta avtal. Utan hinder av motsatsen i detta avtal ska entreprenören behålla ett fulländat säkerhetsintresse i leveransen eller materialet tills kunden har erlagt full betalning för alla obestridda belopp från och med uppsägningsdagen. Leverantören samtycker härmed till att frigöra och avstå från sitt säkerhetsintresse i leveransen och materialet vid mottagandet av full betalning för alla obestridda belopp.

På ZAGO strävar vi efter att leverera en utmärkt service till alla projekt som vi skulle gå med på att arbeta med. När en insättning eller betalning har gjorts är den ej återbetalningsbar. Vårt mål bör vara att hitta en lösning som är fullt acceptabel när missnöjet med tjänster kommer. En partiell återbetalning kommer att utfärdas efter bedömning av ZAGO:s representant om vi misslyckas med att slutföra projektet enligt avtalsavtalet eller ömsesidig överenskommelse. Det totala återbetalningsbeloppet är upp till 50 % av andelen av de uppgifter som ännu inte har slutförts (tid som återstår att spendera på projektet med priset cirka 950 SEK / timme) enligt den fördefinierade omfattningen av projektet och kommer att beräknas av tjänsteleverantören.

Projektet slutfört på grund av att kunden inte kan nås.

 1. Kunden samtycker till att svara på all kommunikation från byrån i tid för att säkerställa att projektet fortskrider enligt den överenskomna tidslinjen.
 2. I händelse av att uppdragsgivaren misslyckas med att kommunicera med byrån under en period av tre (3) veckor i följd, förbehåller sig byrån rätten att betrakta projektet som avslutat och fakturera klienten för det arbete som hittills avslutats.
 3. Byrån kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontakta kunden via e-post, telefon eller andra överenskomna kommunikationsmedel under treveckorsperioden för att diskutera projektets status och få nödvändig feedback från kunden.
 4. Om uppdragsgivaren önskar fortsätta arbeta med byrån i samma projekt efter att treveckorsperioden har förflutit förbehåller sig byrån rätten att behandla projektet som ett nytt projekt och förse uppdragsgivaren med en ny offert och tidslinje baserat på den uppdaterade omfattningen av arbetet.
 5. Byrån ska inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller merkostnader som uppstår till följd av kundens underlåtenhet att kommunicera eller svara på byråns förfrågningar om feedback eller information.
 6. Kunden erkänner att snabb kommunikation är avgörande för projektets framgång och samtycker till att göra sitt bästa för att svara på alla förfrågningar från byrån inom en rimlig tidsram.
 7. Detta villkor ska gälla under hela projektets varaktighet och kan ändras eller uppdateras genom skriftlig överenskommelse mellan byrån och kunden.

Behandling av återbetalningar

De partiella återbetalningarna kommer att behandlas inom 30 arbetsdagar efter att återbetalningsrapporten har utfärdats och kommer att överföras med den betalningsmetod som vi har kommit överens om vid starten av projektet.

Sekretess och sekretess

Varje part ska upprätthålla, med största förtroende när de arbetar med projektet, all konfidentiell information (enligt definitionen i nästa mening) från den andra parten. "Konfidentiell information" avser all (i) icke-offentlig information (vid tidpunkten för avslöjandet) som avslöjas av en part till den andra parten enligt detta avtal, förutsatt att sådan information är markerad eller indikerad av den avslöjande parten som konfidentiell; (ii) och all information som rimligen borde anses vara konfidentiell med hänsyn till omständigheterna kring avslöjandet, oavsett om sådan information är markerad med "Konfidentiell".

I händelse av att en part är skyldig att avslöja konfidentiell information i enlighet med en rättslig eller annan myndighetsbeslut, ska denna part, i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag eller åsikter från ombud, ge den andra parten omedelbart meddelande före något avslöjande så att part eller dess klient kan söka andra rättsliga åtgärder för att upprätthålla konfidentialiteten för sådan konfidentiell information.

Varje part som tar emot konfidentiell information ska vara ansvarig för varje brott mot denna bestämmelse som orsakas av någon av dess anställda, dotterbolag, representanter eller agenter och sådan part samtycker till att hålla den andra parten skadeslös från och mot alla ansvar, anspråk, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter som direkt eller indirekt härrör från ett brott från en part, eller någon av dess anställda eller oberoende entreprenörer, mot någon bestämmelse i detta avtal. Skyldigheterna i detta avsnitt ska fortsätta att gälla efter uppsägning av detta avtal under en period av 3 år.

Äganderätt och licenser

Entreprenören samtycker till att de leveranser och material som utvecklats i enlighet med detta avtal (inklusive, utan begränsning, alla presentationer, skrifter, idéer, koncept, design, text, planer och annat material som entreprenören utformar och utvecklar i enlighet med detta avtal, inklusive allt material som ingår vare sig sådant material har utformats eller skapats av entreprenören individuellt eller gemensamt, på eller utanför kundens lokaler, eller under eller efter arbetstid) ska behandlas som om utvecklingen av sådan leverans utgör ett "arbete för uthyrning" och ska ägas av Kunden vid betalning av alla avgifter som skall betalas till entreprenören enligt detta avtal.

I händelse av att sådant material inte anses vara ett "arbete gjort för uthyrning" överlåter entreprenören härmed all äganderätt (oavsett om det representeras eller inte av ett registrerat patent, upphovsrätt, affärshemlighet) och annan äganderätt eller rättigheter, titel och intresse i sådana leveranser och material till Kunden, och samtycker till att utföra sådana dokument som Kunden rimligen kan begära, för att hjälpa Kunden att erhålla och skydda sådana rättigheter.

Entreprenören samtycker till att Leverantören inte har något intresse av något material som Leverantören lämnar till Kunden, inklusive, utan begränsning, eventuella säkerhetsintressen däri, och släpper härmed till Kunden eventuella intressen däri (om några) som kan skapas enligt lag. Om inte annat har överenskommits skriftligen och vid behov för genomförandet av detta avtal, har entreprenören inga rättigheter att licensiera, sälja eller använda de leveranser eller material som utvecklats under detta avtal, eller någon del därav.

Icke-begäran

Entreprenören samtycker till att under den period då den tillhandahåller tjänsterna och under ett år därefter kommer entreprenören inte att uppmuntra eller uppmana någon anställd, säljare, kund eller entreprenör till kunden att lämna kunden av någon anledning.

Parternas förhållande

Ingenting i detta avtal ska tolkas för att skapa ett partnerskap, joint venture eller co-venture, agentur eller anställningsförhållande mellan entreprenören och kunden. Båda parter är överens om att entreprenören är, och vid alla tidpunkter under detta avtal, en oberoende entreprenör.

Period & uppsägning

Varje part kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan anledning, med 7 dagars skriftligt varsel.

Endera parten kan också när som helst säga upp avtalet omedelbart om: (i) den andra parten gör sig skyldig till ett brott mot detta avtal och sådan part inte åtgärdar ett brott inom 5 dagar efter skriftligt meddelande från den icke-brottsliga parten om sådant brott.

Om detta Avtal sägs upp tidigare av Kunden utan anledning, samtycker Kunden till att betala Leverantören alla belopp som är förfallna och ska betalas för: (i) tjänster som tillhandahålls vid uppsägningsdatumet; och (ii) redan uppkomna utgifter, inklusive de från dokumenterade ej uppsägningsbara åtaganden. Entreprenören samtycker till att göra sitt bästa för att minimera sådana kostnader och utgifter.

Uppsägning av någon anledning ska inte påverka de rättigheter som tilldelas kunden av entreprenören nedan. Vid uppsägning ska beställaren till entreprenören betala alla obestridda belopp som ska betalas. Om Kunden vid uppsägningen inte har betalat obestridda avgifter som är skyldiga för materialet, leveranserna eller Tjänsterna som tillhandahålls av Leverantören från och med datumet för uppsägningen, samtycker Kunden till att inte använda något sådant material eller produkten av sådan tjänst, förrän Kunden har betalat Leverantören i sin helhet. Alla bestämmelser eller klausuler i detta kontrakt som, genom sitt språk eller sammanhang, antyder att de överlever ska överleva varje uppsägning eller utgång av detta avtal. Utan hinder av motsatsen i detta avtal ska entreprenören behålla ett fulländat säkerhetsintresse i leveransen eller materialet tills kunden har erlagt full betalning för alla obestridda belopp från och med uppsägningsdagen. Leverantören samtycker härmed till att frigöra och avstå från sitt säkerhetsintresse i leveransen och materialet vid mottagandet av full betalning för alla obestridda belopp.

Betalningsvillkor

Kunden förstår vikten av att betala ZAGO AB i tid och vill upprätthålla en positiv arbetsrelation med ZAGO AB för att driva projektet framåt.

Betalningar för det anpassade erbjudandet kan göras via kreditkort med Stripe, Paypal eller banköverföring.

För fakturabetalning kommer mängden avtalade arbetsuppgifter automatiskt att beräknas motsvarande arbetstimmar med en taxa på 950 kr/timme.

 1. Återbetalning och kreditfaktura är inte möjlig förutom ömsesidig överenskommelse.
 2. Kunden godkänner härmed i förväg de arbetstimmar som konverterats från de uppgifter/projekt som utförs och tillhandahålls när han accepterar det anpassade erbjudandet.
 3. Vid försenade betalningar förbehåller sig ZAGO AB rätten att stoppa arbetet tills betalning erhållits.
 4. Om kunden underlåter att kommunicera med ZAGO AB eller försenar kommunikationen med 4 veckor i följd (~30 dagar) vid någon given tidpunkt efter att projektet startade, har ZAGO AB rätt att överväga att projektet är genomfört/eller kontraktsbrott som kommer att leda till avsluta projektet utan återbetalning möjlig.

Försenad betalning

Om en faktura inte betalas i tid, kan fakturan lämnas till insamlaren om den har förfallit.

Alla betalningsförpliktelser är ej uppsägningsbara och betalda avgifter är ej återbetalningsbara.

Kostnadsersättning

Kunden ska ersätta alla kostnader som är rimliga och som har godkänts skriftligen av Kunden i förväg; betalas inom 15 dagar efter specificerad faktura.

Ändringar

Alla väsentliga ändringar av tjänsterna, inklusive arbete som ska utföras och relaterade avgifter måste godkännas av båda parters skriftliga samtycke.

Ersättning och begränsning av ansvar

Entreprenören samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Kunden oskadlig från alla anspråk, åtgärder, skador och ansvar (exklusive, utan begränsning, advokatarvoden, kostnader och utgifter) som uppstår (i) genom Leverantörens grova vårdslöshet; (ii) av något påstående om att materialet eller leveranserna, eller någon del därav, faktiskt gör intrång i eller kränker någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till patent, upphovsrätt och affärshemlighetsrättigheter; eller (iii) från ett brott eller påstått brott mot någon av entreprenörens utfästelser, garantier eller avtal häri.

Kunden samtycker till att hålla entreprenören skadeslös från alla anspråk, åtgärder, skadestånd, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden) som uppstår på något sätt som orsakats av Kundens (i) grov vårdslöshet; (ii) av något påstående om att kunden tillhandahållit innehåll, eller någon del därav, faktiskt gör intrång i eller bryter mot någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till patent, upphovsrätt och affärshemlighetsrättigheter; eller (iii) från ett brott eller påstått brott mot någon av kundens utfästelser, garantier eller avtal häri.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, SKA ENTREPRENÖREN INTE VARA ANSVARIG GEMOT KUNDEN FÖR NÅGRA OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFANDE ELLER EXEMPELSKADOR (INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, ELLER FÖRLUST ELLER FÖRLUST UTAN ELLER FÖRLUST ELLER ATT FINNAS ELLER OM DEN ÄR ANSVARSFULLT) DENNA BILAGA B ELLER DETTA AVTAL, ENTREPRENÖRENS UTFÖRANDE UNDER HÄR ELLER STÖRNING AV NÅGOT AV FÖREVAENDE, ÄVEN OM KUNDEN HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA OCH OAVSETT AV ANSLUT ELLER ANNAT . I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG SKA ENTREPRENÖRENS SAMLADE ANSVAR ENLIGT DENNA BILAGAGE B OCH DETTA AVTAL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTÄGA DEN SAMLA ERSÄTTNING SOM BETALAS AV KUNDEN TILL ENTREPRENÖREN ENLIGT DETTA AVTAL.

Rätt till författarskapskredit

Båda parter är överens om att när kunden tillfrågas måste kunden korrekt identifiera entreprenören som skaparen av leveranserna. Kunden har ingen proaktiv skyldighet att visa Leverantörens namn tillsammans med leveranserna, men Kunden får inte försöka vilseleda andra att leveranserna skapats av någon annan än Leverantören.

Kunden samtycker härmed att entreprenören får använda arbetsprodukten som en del av entreprenörens portfölj och webbplatser, gallerier och andra medier enbart i syfte att visa entreprenörers arbete men inte för något annat ändamål.

Entreprenören kommer inte att publicera något konfidentiellt eller icke-offentligt arbete utan kundens föregående skriftliga medgivande.

Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal och alla tvister som uppstår under detta ska styras av lagarna i jurisdiktionen på entreprenörens primära verksamhetsort (”Entreprenörens jurisdiktion”), utan hänsyn till lagkonflikternas bestämmelser däri. För alla ändamål i detta avtal samtycker parterna till exklusiv jurisdiktion och plats vid domstolarna i entreprenörens jurisdiktion.

Endera partens underlåtenhet att upprätthålla sina rättigheter enligt detta avtal när som helst under någon period ska inte tolkas som ett avstående från sådana rättigheter.
Force majeure

Inget fel eller utelämnande från en parts sida vid fullgörandet av någon förpliktelse enligt detta avtal ska anses vara ett brott mot detta avtal eller skapa något ansvar om ett sådant fel eller utelämnande ska uppstå av någon orsak eller orsaker som ligger utanför den rimliga kontroll av denna part som inte kan övervinnas genom den partens rimliga flit, t.ex. strejker, upplopp, krig, terrorism, Guds handlingar, allvarlig sjukdom, invasion, brand, explosion, översvämningar och handlingar från statliga eller statliga organ eller hjälpmedel.

Lägger märke till

Alla meddelanden till endera parten som görs i enlighet med detta avtal ska göras och skickas (i) via amerikansk post eller en nationellt erkänd transportör till den andra partens registrerade adress; (ii) eller via e-post till den andra partens utsedda representant. Varje part ska ha en oberoende skyldighet att tillhandahålla och vid behov uppdatera e-postadressen och e-postadressen för sådana meddelanden. Meddelanden som skickas via e-post ska anses vara effektiva när de väl har skickats om inget fel eller "studs tillbaka" har mottagits inom tjugofyra (24) timmar efter inlämnandet.

Diverse

Rubrikerna för avsnitt och underavsnitt som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att användas vid tolkning av detta avtal. Båda parterna har haft möjlighet att granska detta avtal och ingen av parterna kommer att anses vara tecknare av detta avtal i syfte att tolka eventuella oklarheter i detta avtal. Parterna är överens om att detta avtal kan undertecknas med manuella eller faxsignaturer och i motsvarigheter, som var och en kommer att anses vara ett original och som alla tillsammans kommer att utgöra ett och samma instrument. I händelse av att någon bestämmelse i detta avtal kommer att bestämmas vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer den bestämmelsen först att revideras för att ge maximalt tillåten effekt till dess ursprungliga avsikt eller, om en sådan översyn inte är tillåten, kommer den specifika bestämmelsen att elimineras så att att detta avtal i övrigt kommer att förbli i full kraft och effekt och verkställbart.

Hela kontraktet

Detta avtal, tillsammans med denna bilaga B, och alla utställningar, scheman eller bilagor, mellan parterna ersätter alla tidigare överenskommelser, muntliga eller skriftliga, och får inte ändras i något avseende förutom genom ett framtida skriftligt avtal undertecknat av båda parter.

Feedback och frågor

För alla fysiska dokument skicka det till

ZAGO AB

Kivra: 559154-3003

106 31, Stockholm